Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met CraftAddiction.
3 Dag: kalenderdag.
4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij via de webwinkel CraftAddiction voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van internet.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
CraftAddiction
Mispeleindsingel 33
5045 DM Tilburg
Webwinkel: www.craftaddiction.nl
Telefoonnummer: 06-42920489
E-mailadres: info@craftaddiction.nl
KvK-nummer: 63265478
Btw-identificatienummer: NL151974895B01
IBAN-nummer:NL16RABO0304120472

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst tussen CraftAddiction en de consument.
2 Alvorens een bestelling definitief te plaatsen verklaart de consument akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CraftAddiction niet.

Artikel 5 – De prijs
1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en in Euros.
2 CraftAddiction hanteert geen minimum bestelbedrag.
3 Voor alle aanbiedingen geldt de prijs in de genoemde aanbiedingsperiode en OP=OP.
4 Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 6 – De verzendtarieven
1 CraftAddiction hanteert vaste tarieven voor verzending van bestellingen.
2 Wij hanteren een vast verzendtarief binnen Nederland, zijnde 4,00 euro.
Bij een bestelling vanaf 50 euro verzenden wij uw bestelling Franco. Brievenbuspost verzenden we via PostNL, pakketpost wordt via DHL verzonden.
3 Binnen Europa hanteert CraftAddiction het verzendtarief voor bestellingen volgens de tarieven van PostNL.
4 De in lid 2 genoemde bedragen zijn netto na verrekening van eventuele korting.
5 Op de levering van bestellingen bestaande uit uitsluitend digitale producten (zoals cadeaubonnen) worden geen verzendkosten berekend.
6 De consument kan op diens verzoek de bestelling ook aangetekend laten verzenden. Hierbij zijn de kosten voor rekening van de klant.
7 CraftAddiction berekent geen administratiekosten.

Artikel 7 – Workshops
Het cursusgeld dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Contante betaling is in principe niet mogelijk.
Annuleren door de deelnemer is tot 3 weken voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde bedragen worden volledig gerestitueerd.
Bij annuleringen door de deelnemer tussen 3 en 2 weken voor de startdatum wordt maximaal 50% van het cursusgeld terugbetaald.
Bij annuleringen 2 weken voor de startdatum is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Wel is het mogelijk om in goed overleg een nieuwe datum te plannen.

Artikel 8 – De koopovereenkomst
1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaarding in de webwinkel geschiedt middels de knop Kopen.
2 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de consument een e-mail ter bevestiging van de koopovereenkomst.

Artikel 9 – Pre-orders
Wilt u een nieuw artikel snel in huis hebben, plaats dan een pre-order.
Deze verzenden wij direct na binnenkomst naar u (mits de betaling ontvangen is en we niet op een beurs staan).
Let op: plaatst u meerdere pre-orders, of een bestelling in combinatie met een pre-order, dan verzenden wij de producten zodra ze allemaal bij ons binnen zijn.

Artikel 10 – Betaling
1 Na het sluiten van de koopovereenkomst (zie artikel 7 lid 1) vindt betaling door de consument aan CraftAddiction plaats.
2 Betaling door de consument aan CraftAddiction geschiedt:
2.1 via IDEAL voorafgaand aan de feitelijke verzending van producten (uitsluitend binnen Nederland); of
2.2 via een bankoverschrijving voorafgaand aan de feitelijke verzending van producten;
3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CraftAddiction te melden.
4 CraftAddiction hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien deze periode versteken is behoudt CraftAddiction zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden. Indien CraftAddiction van dit recht gebruik maakt wordt de consument daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.
5 In geval van wanbetaling van de consument heeft CraftAddiction behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Verzending en levering
1 Verzending vindt plaats binnen twee a vijf werkdagen nadat door CraftAddiction de betaling (zie artikel 8) van de consument ontvangen is en de bestelde artikelen op voorraad zijn.
2 Plaats van levering:
2.1 Voor verzending geldt als plaats van levering het adres dat de consument aan CraftAddiction kenbaar heeft gemaakt.
3 Verzending gebeurt door PostNL of DHL onder verantwoordelijkheid van de klant.
Daarentegen is CraftAddiction verplicht de artikelen op zodanige wijze te verpakken, dat de materialen tijdens het bezorgen geen schade zullen oplopen.
4 CraftAddiction is na aanbieding van de bestelling bij PostNL c.q. DHL niet aansprakelijk voor het zoekraken van een bestelling c.q. het niet afleveren van de bestelling bij de consument.
5 Indien de bestelling incompleet of in beschadigde staat door de consument ontvangen is, dient de consument dit binnen 48 uur na ontvangst aan CraftAddiction te melden via het contactformulier of de e-mail. In overleg met de consument wordt door CraftAddiction een passende oplossing geboden.

Artikel 12 – Conformiteit
CraftAddiction staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Herroepingsrecht
1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument.
2 Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij/zij dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur, na ontvangst van het product via het contactformulier of de e-mail aan CraftAddiction kenbaar maken.
3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CraftAddiction retourneren, conform de door CraftAddiction verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.
5 Het door de consument betaalde bedrag voor de bestelling (exclusief het tarief voor verzending) zal CraftAddiction zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen, mits de producten in ongeschonden staat ontvangen zijn.
6 Onderhavig artikel is niet van toepassing op digitale producten (zoals cadeaubonnen).

Artikel 14 – Klachtenregeling
1 Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven via het contactformulier of de e-mail worden ingediend bij CraftAddiction, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CraftAddiction binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Privacy
Persoonlijke gegevens van de consument worden vertrouwelijk behandeld en zullen door CraftAddiction nooit aan derden worden doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 17 – Slotbepaling
Indien op de website of andere uitingen van CraftAddiction voorwaarden staan die (mogelijk) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, of zo geïnterpreteerd kunnen worden, dan prevaleren de Algemene Voorwaarden.